Про компанію Клієнту Депозитарна установа Звітність Контакти

Про компанію

Повідомлення про початок процедури припинення діяльності депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» (код ЄДРПОУ 23468993, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, оф. 402-Б, тел. 044 581-09-69, info@st-invest.kiev.ua, ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія та номер: серії АЕ № 263377, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013, строк дії ліцензії: з 12.10.2013, необмежений), керуючись вимогами пункту 8 розділу ІІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 431 від 08.04.2014 (далі - Положення), повідомляє про прийняття загальними зборами учасників ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» (протокол № 30/05/17-1 від 30 травня 2017 року) рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

Згідно з вищевказаним рішенням загальних зборів учасників ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» датою початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» визначено 30 травня 2017 року, датою припинення депозитарної діяльності визначено 31 липня 2017 року.

З 31 липня 2017 року ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов'язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

Емітентам, які уклали з ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» договори про відкриття/обслуговування рахунків, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, необхідно у термін до 31 липня 2017 року обрати нову депозитарну установу для відкриття/обслуговування рахунків власників.

Депонентам, які уклали з ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах, необхідно у термін до 31 липня 2017 року закрити рахунки в цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів. У разі незакриття рахунка(-ів) в цінних паперах, цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку (рахунках), будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах, який залишається після припинення ТОВ ІК «Стандарт-Інвест» депозитарної діяльності, в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, для обліку цінних паперів депонентів, що не закрили свої рахунки в установленому порядку. Управління цим рахунком здійснюватиме уповноважений на зберігання. Виконання операцій за рахунками в цінних паперах депонентів, які не закрили свої рахунки у вищевказаний термін, буде призупинено до моменту звернення цих власників до уповноваженого на зберігання щодо переказу належних їм цінних паперів до обраної ними депозитарної установи.

Оригінал цього листа зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» за його місцезнаходженням. Копія цього повідомлення буде надіслана персонально кожному Депоненту та Емітенту, а також розміщена на офіційному веб-сайті депозитарної установи www.st-invest.kiev.ua.

Довідкова інформація за номером (044) 581-09-69.
З повагою,
Директор ТОВ «ІК «Стандарт-Інвест» Шойко Яна Олегівна.

Загальна інформація про компанію
Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест»
ЄДРПОУ 23468993
Дані про державну реєстраціюв Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №257782, видане 21.09.2007р. Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису в ЄДР 1 070 107 0004 021613
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність Серія АГ №579961, строк дії 26.10.2011р. – 26.10.2016р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність Серія АГ №579962, строк дії 26.10.2011р. – 26.10.2016р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Серія АE №263377, строк дії – з 12.10.2013р.(необмежений), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Дані про включення до державного реєстру фінансових установ Номер запису в реєстрі 941, дата включення в реєстр 17.11.2006р.
Місцезнаходження 01030, м. Київ, вул. І. Франка, б. 40-Б, оф. 402-Б